1991 Teresa, Melissa, Troy, Tisha, Tammy_30952750104_o